FANDOM


Organ władzy w mieście Ellander mający pełnię władz ustawodawczej i wykonawczej, organ zależny od Rady zwany Radą Sędziowską Ellander ma dodatkowo kompetencje do sprawowanie pełnej władzy sądowniczej.

Zawirowania dziejowe, konieczności zyskiwania przychylności kolejnych grup obywateli doprowadziły do sytuacji gdy Rada Miejska składa się z ogromnej liczby 100 radnych. Rdzennie Rada składała się z 15 przedstawicieli wszystkich mieszczan a stanowiska zajmowało się dziedzicznie. Z biegiem czasu powiększała się o kolejne grupy, które wybierane były do rady na oddzielnych zasadach. Papierz mianuje wedle własnej woli 20 przedstawicieli kleru, którzy zabezpieczają interesy stolicy kościoła. Gildie kupieckie, którym stolica w znakomitej większości zawdzięcza swoją świetność wyznaczają kolejną 20, i ta pula jest sprzedawana pomiędzy członków gildii. Kolejna 15 reprezentuje rzemieślników, w przeważającej większości łukmistrzów, ale też jubilerów, inżynierów, zbrojmistrzów i płatnerzy, wybory do tej grupy odbywają się demokratycznie wśród członków odpowiednich cechów. Ostatnia 30 to etatowi politycy, którzy nie zajmują się niczym innym jak ustanawianiem i egzekwowaniem prawa w stolicy, tę grupę mianuje Książę, zgodnie z zasługami rodów szlacheckich.

Aby Rada mogła zostać obradować musi być zwołana Zerwa, czyli większość równa przynajmniej 72 z jej wszystkich członków. Spotkania zwyczajowo odbywają się w Wielkim Domu, a zwoływane są tak często jak istnieje taka potrzeba. Nie rzadziej jednak jak raz na dwa tygodnie. Obradom przewodniczy Starszy wybierany co dwa lata spośród wszystkich członków Rady.